INFORMÁCIÓS OLDAL EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK

Üdvözöljük az Egis Gyógyszergyár Zrt. egészségügyi szakembereknek szóló honlapján!

A www.egismed.hu weboldal adatkezelési TÁJÉKOZTATÓJA

A www.egismed.hu portálrendszert az Egis Gyógyszergyár Zrt. megbízásából a Promenade Publishing House Kft. adatfeldolgozóként üzemelteti.
1.    Az adatkezelő neve: 
Egis Gyógyszergyár Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató)
2.    Az adatkezelő címe: 
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
3.    Elérhetőség: 
Telefonszám: +36 1 803-5555. E-mail elérhetőségek: info@egismed.hu, info@promenade.hu, adatvédelmi kérdésekben: adatvedelem@egis.hu
4.    A kezelt adatok köre: 

*A www.egismed.hu weboldalon kizárólag egészségügyi szakvizsgával rendelkezők regisztrálhatnak, mivel az oldalon 2006. évi XCVIII. (Gyftv.) törvényben, illetve a 3/2009. (II. 25.) EüM rendeletben szabályozott, kizárólag a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek szóló kommunikáció folyik.
A regisztráció során megadott adatok anonimizálásával a Szolgáltató saját belső céljaira statisztikákat készíthet. Például: milyen szakterületről hányan regisztráltak a weboldalon, szakmailag milyen az összetétele a weboldal célcsoportjának. A regisztráció során ennek érdekében a felhasználók opcionálisan megadhatják szakterületüket is.

5.    Az adatkezelés céljai: 

Ezen túlmenően a felhasználók a www.egismed.hu weboldalon, vagy annak bármely aloldalán Akkreditált Továbbképző teszteket érhetnek el és tölthetnek ki.
A sikeres vizsgáról a Szolgáltató értesítést küld a www.oftex.hu / www.gyoftex.hu oldalra az alábbi adatok továbbításával: név, nyilvántartási szám, továbbképzési pontszám. Az oftex.hu az orvosok a gyoftex.hu a gyógyszerészek folyamatos képzését nyilvántartó portál. A folyamatos továbbképzést felügyelő orvosegyetemek e portál segítségével tartják nyilván a továbbképzendők megszerzett továbbképzési pontjait, majd állítják ki az eredményes továbbképzési ciklusról a teljesítési igazolást.
Az Akkreditált Továbbképző tesztek elvégzésének lehetővé tétele, eredményeinek feltöltése, a tesztek kiértékelése és a felhasználók értesítése az alábbi jogszabályok alapján történik:

Az adatkezelés jogalapja egyebekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (GDPR) rendeletének 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett felhasználó önkéntes hozzájárulása. A felhasználó a fenti adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, a hozzájárulás megadásának hiányában azonban a regisztráció nem végezhető el, így pedig a Szolgáltató nem tud szakmai anyagokat eljuttatni a weboldalon keresztül és nem tudja lehetővé tenni a weboldalon az Akkreditált Továbbképző tesztek kitöltését. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés jogalapja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) 6. § (1) szerint az érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás hiányában a Szolgáltató nem tud promóciós anyagot küldeni az érintettek számára.
6.    Az adatkezelés időtartama: 
A felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a felhasználó nem kéri adatai törlését (a www.egismed.hu oldalon törölni kívánja felhasználói fiókját). 
A szolgáltatás használata során a 4. pontban említett naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.
Az 5. pontban meghatározott Akkreditált Továbbképző tesztek megőrzését jogszabály rendeli el. Alapulfekvő jogszabály: 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 14. § (5), valamint  64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 10. § (5). Eszerint a pontérték meghatározásának alapjául szolgáló dokumentumokat a továbbképzést szervező / az adatszolgáltató  a pontérték megállapításától számított 10 évig köteles megőrizni.
7.    Adatfeldolgozó megnevezése: 

8.    Adatfeldolgozás megnevezése: 
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. Az info@egismed.hu  és az info@promenade.hu címre érkező törlési, módosítási, adatigénylési, inaktiválási igények végrehajtása, hírlevelek összeállítása és kiküldése, felhasználók azonosítása a weboldalra történő belépés alkalmával, illetve tesztkitöltések alkalmával.
9.    Adatbiztonsági intézkedések: 
A személyes adatokat Magyarország területén, az adatfeldolgozó tulajdonában lévő szervereken tároljuk. A weboldalon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A felhasználó által megadott jelszavak technikailag kódoltak, azokat sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozó, sem harmadik fél nem ismerheti meg a szervereken vagy az adatfeldolgozó adatkezelést végző kollégáin keresztül. Mindazonáltal a felhasználó által kiadott jelszó/jelszavak jogosulatlan felhasználásából eredő károkért a Szolgáltató és az adatfeldolgozó nem vállal felelősséget. A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató, adatfeldolgozók alkalmazásában álló fejlesztők, online szerkesztők ismerhetik meg. Az „admin” titkosított (https) csatornán keresztül érhető el. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.
10.    Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége: 
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra, és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával.
11.    A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: 
A Szolgáltató által folytatott adatkezelés körülményeit, valamint a felhasználón kapcsolódó jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, amely alább érhető el: https://hu.egis.health/adatvedelem.
A Szolgáltató segítségképp az alábbiakban foglalja össze a felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit, amelyekről bővebb információt a fent hivatkozott adatkezelési tájékoztatóban található.
A felhasználó jogosult tájékoztatásra arról, hogy a Szolgáltató hogyan kezeli személyes adatait, és mik a kapcsolódó jogai. A tájékoztatást a Szolgáltató egy hónapon belül adja meg. A felhasználó jogosult hozzáférni személyes adataihoz, másolatot kérni, valamint a pontatlan vagy nem teljes személyes adatai helyesbítésére. A felhasználót megilleti a törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog), amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy töröltesse vagy eltávolíttassa személyes adatait, ha nincs jogszerű indok a Szolgáltató számára azok további használatára. A felhasználó továbbá kérheti adatai további kezelésének korlátozását. Az adatkezelés korlátozása esetén a Szolgáltató továbbra is tárolhatja az adatokat, de egyébként nem használhatja fel azokat.
A felhasználó jogosult panasz benyújtására a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; ugyfelszolgalat@naih.hu), és az illetékes bíróság (http://birosag.hu) előtti keresetindításra.
12.    Felhasználói hozzájárulás 
A felhasználó a jelen adatkezelési tájékoztató elolvasása után az alábbi hozzájárulást megadja, amennyiben a regisztrált e-mail címére érkezett, a Szolgáltató által megadott URL-re kattint és ott vagy a regisztrációs űrlapon található vonatkozó kérdésnél az IGEN választ jelöli meg. A hozzájárulás tartalma: 
„Hozzájárulok, hogy a www. egismed.hu weboldalra történő regisztrációm során megadott adataimat az Egis Gyógyszergyár Zrt. az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtaknak megfelelően kezelheti a weboldalon való regisztrációm és felhasználó jogosultságom azonosítása céljából. A weboldalon keresztül szakmai anyagok és Akkreditált Továbbképző tesztek érhetők el. A hozzájárulás önkéntes és bármikor visszavonható. Ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.”
„Hozzájárulok, hogy a megadott személyes adataim felhasználásával az Egis Gyógyszergyár Zrt. az Adatkezelési Tájékoztatóban írtaknak megfelelően számomra postai úton, telefonon, emailben vagy SMS-ben promóciós anyagokat és hírlevelet küldjön. A megadott adatok: név, email cím, születési idő, lakcím és telefonszám. A hozzájárulás önkéntes és bármikor visszavonható. Ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.”

Kelt: 2018. május 25.
Az Egis Gyógyszergyár Zrt.