INFORMÁCIÓS OLDAL EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK

Üdvözöljük az Egis Gyógyszergyár Zrt. egészségügyi szakembereknek szóló honlapján!

I.

Felelősség korlátozása, kizárása

 1. A Honlapot látogatók, szolgáltatást igénybe vevők tudomásul veszik, hogy
  • a Honlap bármely célú látogatását, használatát mindenki saját belátása alapján, saját felelősségére teszi, valamint a Honlapon keresztül letöltött és megismert információk felhasználását önként, saját belátása szerint és kizárólag a saját kockázatára végzi;
  • a Honlap gyógyszerismertetéssel kapcsolatos információkat tartalmaz, ennek megfelelően a hozzáférés kizárólag azon személyek számára lehetséges, akiknek a hatályos jogszabály szerinti gyógyszerismertetés szólhat, ettől eltérő felhasználás jogtalannak minősül, amelyért az Egis Gyógyszergyár Zrt. felelősséget nem vállal;
  • a Honlap látogatásával, használatával kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az Egis Gyógyszergyár Zrt.-t, illetve a Honlap készítőit és üzemeltetőit semmilyen felelősség nem terheli;
  • az Egis Gyógyszergyár Zrt. nem vállal felelősséget a Honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából vagy más hasonló okból esetlegesen eredő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, valamint jogosulatlan felhasználás és nem ellenőrzött tartalmak esetén a Honlap tartalmával, valamint az ott illetve azon keresztül elérhető adattal és egyéb információval kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan azok pontosságát, időszerűségét, teljességét, érvényességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát illetően sem;
  • Az Egis Gyógyszergyár Zrt. a birtokába kerülő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.
  • az Egis Gyógyszergyár Zrt. fenntartja a jogot, hogy a Honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül bármely módszerrel megváltoztassa, egyes, vagy összes szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze;
  • a Honlap más Honlaphoz (linkek) is kapcsolódhat, melyek használhatóságát az Egis Gyógyszergyár Zrt. ugyan folyamatosan ellenőrzi, de azok tartalmáért, a felhasználásból eredő bármely hátrányért, kárért mindennemű felelősségét kizárja;
  • a Honlapon lévő információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, és semmilyen körülmények között nem minősülnek tanácsadásnak vagy ajánlásnak, továbbá azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés illetve intézkedés alapjául, ideértve, de nem kizárólagosan, az orvosi információkat, amelyek nem helyettesíthetik a részletes tájékoztatással egybekötött orvosi tanácsokat.

II.

A szerzői jogra valamint a látogatói közlésekre vonatkozó kitételek

 1. A Honlapon található valamennyi információ – ide értve az oldal általános megjelenésére és hangulatára vonatkozó valamennyi információt, valamint minden képi és szöveges tartalmat is – szerzői jogi és iparjogvédelmi jogi oltalom alatt állnak. A vonatkozó jogok kizárólag az Egis Gyógyszergyár Zrt-t illetik meg.
 2. Ön az Egis Gyógyszergyár Zrt. Honlapjáról kizárólag személyes használatra tölthet le, jeleníthet meg bármely formában információt a szerzői jogra vonatkozó törvény rendelkezéseivel összhangban, és az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. Az ilyen módon felhasznált információ, adat esetében továbbra is kötelező feltüntetni és megőrizni a szerzői jogra és más szellemi tulajdonjogra vonatkozó utalásokat. Az oldalon található irományok, tudományos művek szabad felhasználás körébe tartozó idézésekor meg kell nevezni a forrást, illetve a mű szerzőjét.
 3. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül a portál teljes tartalmát Ön, vagy más harmadik személy nyilvános, vagy kereskedelmi célra sem részben, sem egészben nem használhatja fel, nem módosíthatja.
 4. A Honlap portál rendszerében található védjegyekre, szabadalmakra, más vagyoni értékű jogokra, termékekre vonatkozó információk – a linkeken keresztül elérhető információkat is ide értve – nem értelmezhetők semmilyen módon az Ön részére megadott jognak, vagy engedélynek. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. semmilyen jogát nem engedményezi vagy ruházza át a Honlap látogatója részére.
 5. A Honlapon szereplő nevek, védett nevek, domain nevek az Egis Gyógyszergyár Zrt. tulajdonai, azokkal kapcsolatos minden jogot fenntartunk és azokat üzleti céllal senki sem használhatja fel.
 6. Ön ezennel egyetértően elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Egis Gyógyszergyár Zrt. a portálra küldött valamennyi közlést nem bizalmas – kivéve a személyes        adatokat – és vagyoni értékkel nem bíró információként kezeli. Az Ön által a Honlapunkra küldött adatok ellenérték fizetése nélkül az Egis Gyógyszergyár Zrt. tulajdonába kerülnek, és az ilyen adatokat az Egis Gyógyszergyár Zrt. szabadon, korlátozás nélkül bármely célra felhasználhatja, közzé teheti.
 7. A Honlap tartalma, a feltöltésre kerülő információk illetve hozzászólások folyamatosan ellenőrzés alatt állnak, amelynek célja a jó erkölcs követelményeivel össze nem férő információk megszűrése, harmadik személy jogainak védelme, valamint a jogszabályok érvényesülésének biztosítása. A Honlap üzemeltetője jogosult az egyes hozzászólások és bejegyzések (ha az oda nem illő kifejezés, hozzászólás; engedély nélküli reklám közzététele) részleges vagy teljes törlésére, a felhasználó felfüggesztésére, szükség esetén törlésére (ha például a hozzászólás vagy bejegyzés bűncselekmény elkövetésére való felhívást, vagy gyűlölet keltésére alkalmas megnyilvánulást tartalmaz). A Honlap látogatásával Ön kötelezi magát, hogy a Honlap igénybevételekor nem küld olyan adatot, információt, amely jogszabállyal, illetve más szabállyal, etikai kódex-szel ellentétes lenne. Tudomásul veszi továbbá, hogy a fentiekkel összefüggésben kártérítési felelősséggel tartozik.
 8. Az Ön információit nem vagyunk kötelesek megőrizni, és arra válaszadási kötelezettséget nem vállalunk.
 9. A fő oldalunkra mutató linkek kivételével szigorúan tilos bármilyen link elhelyezése előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül, továbbá tilos az oldalak keretezése is.

 

A Honlap tulajdonosa, üzemeltetője, az Egis Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) Adatkezelésért felelős személy: Nagyné Dubay Éva, e-mail: info@egismed.hu